در حال حاظر هیچگونه تراکنشی توسط امکان پی انجام نمیشود و تنها در صورتی که نیاز به تسویه حساب دارید به پنل کاربری مراجعه کنید