امکان پرداخت موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 9001 شد.

موسسه پیشگامان پدیده ساز امکان ( امکان پرداخت) در راستای اهداف استراتژیک و الزامات قانونی پس از انجام ممیزی نهایی، موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ شد.

این گواهینامه پس از انجام اقدامات متعددی از جمله شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود طرح سنجش رضایتمندی مشتریان، ارایه راه کارهای بهبود، مدون سازی اطلاعات، استاندارد سازی دستورالعمل ها، انجام ارزیابی ثانویه کسب شده که موید کیفیت انجام طرح سنجش رضایتمندی و وفادارسازی مشتریان امکان پی می باشد.  

این برای اولین بار است که یک درگاه پرداخت واسط تجاری موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9001 میشود.
 

برچسب ها : ایزو، امکان پی،درگاه پرداخت،ایزو 9001